BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.


Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oświęcimska 6
42-674 Zbrosławice

tel: 32 41 11 135

www.gzkzbroslawice.pl
e-mail: biuro@gzkzbroslawice.pl

NIP: 6452548774
REGON: 365331033
Numer KRS: 0000641506

 

 

Utworzenie GZK Sp. z o.o.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 6 jest gminną jednostką organizacyjną, powstałą w wyniku likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach celem przekształcenia w spółkę ze 100 % udziałem Gminy Zbrosławice na podstawie Uchwały Nr XVII/209/2016 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 maja 2016 roku.

NIP: 6452548774

Regon: 365331033

Nr KRS: 0000641506

Kapitał zakładowy: 37 935 000,00 zł.

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Tarn.Góry O/Zbrosławice 17 8463 0005 2002 0020 1322 0001

Majątek Spółki na dzień 31.12.2022r. :

- rzeczowe aktywa trwałe 33 193 724,98 zł

- środki trwałe 32 613 383,77 zł

Działalność GZK Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostawa wody.

 2. Usługi sprzętem budowlanym: walce, koparki, minikoparki, ciagniki rolnicze.

 3. Roboty związane z budową, przebudową i remontami dróg.

 4. Budowa i remonty chodników i placów.

 5. Roboty związane z budową i remontami sieci oraz przyłączy wodociągowych.

 6. Roboty związane z budową i remontami sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych.

 7. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

 8. Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szambo).

 9. Usługi samochodem specjalistycznym typu WUKO.

 10. Usługi samochodem z HDS

 11. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

 12. Sprzedaż pojemników na odpady.

 13. Wywóz gruzu i odpadów porozbiórkowych.

 14. Roboty budowlane związane z obiektami kubatorowymi.

 15. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.

 16. Wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego drór oraz ich remonty.

 17. Utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw.

 18. Pielęgnacja i wycinka drzew.

 19. Wykonywanie robót ziemnych: wykopy fundamentowe, niwelacja terenu, wykopy pod rurociągi, drogi, chodniki, place.

 20. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, placy i chodników.

 21. Usługi warsztatowe.

 22. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

 23. Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie.

 24. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.


 

Formularz kontaktowy