BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Informacja o rozliczaniu ścieków

Informacja o rozliczaniu ścieków

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 6, dokonuje odliczeń wody bezpowrotnie zużytej zgodnie z art. 27, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz..U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami:

● ” Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.”

W przypadku braku urządzenia pomiarowego zastosowanie ma art. 27 pkt. 5 w/w ustawy:

● „W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.”

W/w ustawa określa również możliwość dokonywania odliczeń wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zgodnie z art. 27, pkt. 6:

● „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług”. Również wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.


Data wytworzenia: 2016-11-17 10:29 Autor: Dariusz Nastula Data publikacji: 2016-11-17 10:29 Osoba udostępniająca na stronie: Dariusz Nastula Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-17 Osoba modyfikująca: Sebastian Globisz